در گام دوم اصلاح در محدوده ٨٠ تومان و کمتر در حال نوسان است و به نظر می رسد محدوده ٧٨ تا ٨٢ تومان سطح مناسبی برای بررسی بیشتر جهت خرید پلکانی سهم باشد...