نوسان قیمتی ١۵ ماه اخیر سهم در نمودار تعدیل شده را داخل یک کانال نزولی محصور کردیم. طی این مدت قیمت ...