نوسانات قیمتی یکسال اخیر سهم را داخل کانال نزولی محصور کردیم. طی این مدت قیمت به صورت ریتمیک بین کف و سقف کانال در نوسان بوده است...