سلام بر حسین شهید

بانک مرکزی چین در این هفته برای تحریک اقتصاد خود اعمال سیاستهای انبساطی را برگزید. این اتفاقات باعث شد تا روند نزولی کامودیتی ها در بازارهای جهانی متوقف و نمودارها شیب مثبت را تجربه کنند ...