اوراق اجاره دولتی در نماد «اشاد۶» و با حجم حدود٢٣٩۵میلیارد تومان منتشر شده است.نرخ سود این اوراق ٢١درصد است و ضامن اوراق خزانه داری کل کشور و سازمان برنامه و بودجه هستند.پرداخت سود این اوراق نیز به صورت هر سه ماه یکبار می باشد...