باید در نظر داشت که با توجه به تحلیل بلند مدت این سهم، تارگت های قیمتی برای بلندمدت خواهند بود و حد ضرر سهم در این بازه حدود...