اگر دیروز اوضاع در بازارهای کالایی التهاب به توان ٢ بود امروز باید از فوق التهاب در بازارهای کالایی سخن گفت آن هم در شرایطی که دلار و سکه همه چیز را به هم ریخته و فقط رشد قیمت ها را نوید می دهد. این وضعیت دیکر تحلیل پذیر نیست و تنها باید حدس و گمان را چاشنی اظهارنظر ها قرار داد آن هم در شرایطی که اغلب از دلار بسیار گران صحبت می کنند...