در تایم فریم روزانه ، پس از رشد ٨٠ - ٩٠ قیمت بعد از عرضه اولیه ، قیمت وارد فاز اصلاحی شد. طی این مدت شاهد افت و خیز قیمت داخل یک محدوده تراکمی بودیم...