سلام بر حسین شهید

همزمان با ترافیک مجامع در هفته پایانی تیرماه و متاثر از فضای منفی بازار که بیش از همه ...