روند عملیاتی شرکت بهپاک در چهار سال اخیر رو به رشد و روند تولید صعودی آن هم همواره صعودی بوده است. افزایش مداوم نرخ فروش محصولات در گزارش های ماهانه سال مالی جاری بهانه ای شد تا با دیدی عمیق تر این سهم را بررسی و عملکرد آتی آن را تحلیل و پیش بینی کنیم...