در هفته گذشته سه سهم در قالب سبد بنیادی به کاربران معرفی شد،شامل ماشین سازی اراک ٨٠ تومانی که هم اکنون با رشد ١٠ درصدی صف خرید است.نسوز آذر ١٢٨ تومانی که با رشد قیمت تا ١٣٨ تومان در حال معامله است و سیمان درود ۶۵ تومانی که در قیمت های ٧۵ تومانی صف خرید می باشد...