در نمودار تعدیل شده و در مقیاس زمانی هفتگی قیمت سهم مدتهاست داخل یک کانال صعودی در حال نوسان است و طی این مدت واکنش های درخور توجهی با خطوط کف و سقف کانال داشته است. در حال حاضر...