بورس ٢۴ : شرکت آسان پرداخت با برند تجاری آپ جزء ١٢ شرکت دارای مجوز از بانک مرکزی برای ارائه خدمات پرداخت (PSP) می باشد. بر اساس آمار و تحلیل هایی که در بخش های پیش رو ارائه و به تفصیل تشریح خواهد شد شرکت آسان پرداخت با نرخ رشدی قابل قبول نسبت به صنعت، همواره جزء یکی از سه شرکت برتر این صنعت در بسیاری از شاخص های عملکردی بوده است... مهمترین پتانسیل این شرکت را می توان اپلیکیشن آپ با بیش از ٢٠ میلیون نصب و بیش از ١٢ میلیون نصب فعال دانست... شرکت طی سال های گذشته هزینه های زیادی برای معرفی و کسب سهم بازار مناسب برای این اپلیکیشن صرف کرده است. خدمات ارزش افزوده ای که در این اپلیکیشن ارائه می شود متنوع بوده و می تواند درآینده سبد درآمدی این شرکت را متحول و حتی ساختار درآمدی مستقل تر یا حتی مهم تر از خدمات پرداخت ایجاد کند... روند رو به رشد خدمات نوین که فعلا در گزارش های ماهانه تحت عنوان سایر درآمدهای عملیاتی اعلام می شود بایستی مورد توجه و رصد تحلیل گران قرار بگیرد...