کاهش بهای فلزات اساسی، کمبود نقدینگی و افزایش عرضه حقوقی ها در نهایت عقبگرد ٢٩٨۵ واحدی نماگر بازار را رقم زد تا بازدهی بورس از ابتدای سال جاری به ١٣.٧ درصد برسد...