توصیه ما همواره سرمایه گذاری در سهم های بنیادی است چراکه این سهم ها حتی اگر بازار به طور کلی ریزش داشته باشد با آسیب کمتری مواجه می شوند ، اما در بازار نوسانی این روزها شاید نیم نگاهی تکنیکالی به برخی سهم ها با اهداف کوتاه مدت برای شما سودآور باشد...