به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴، این سهم هم از نظر بنیادی و هم تکینکالی مستعد رشد قیمتی و برگشت خوبی بوده و قیمت های فعلی کف قیمتی سهم محسوب می شود