در خصوص ضریب تعیین شده توسط وزارتـخانه می توان به این موضوع بسنده کرد که به ازای هر ١ درصد افزایش آن حاشـیه سود ناخـالص ...