در نمودار تعد یل شده و در مقیاس زمانی هفتگی پس از یک رشد ٣ساله در قالب یک اصلاح زیگزاکی ، پس از ثبت قله ۶۵٠ تومان قیمت مسیر اصلاح را در پیش گرفته است...