برترین صندوق های سرمایه گذاری در بازه سه ماهه گذشته نیز عملکرد مناسبی را برجا گذاشتند که در این بین دماسنج بازده ۴٠ درصدی را نصیب سهامداران کرد و صندوق های...