در هفته دوم تیرماه سه سهم بنیادی با هدف های مختلف به کاربران معرفی شد، شامل «رایان سایپا» ١٢٠ تومانی که تا اولین هدف قیمتی خود یعنی سطوح ١٣٢ تومان پیشروی کرده است ، «کاغذ پارس» ۴٢۵ تومانی که هم اکنون در سطوح قیمتی بالای ۴۵٠ تومان معامله می شود و «درخشان تهران» ٣۴۵ تومانی که در قیمت های معرفی شده با نوسانات مثبت همراه است. در شرایط فعلی بازدهی برخی اوراق بدون ریسک که ضامن آن دولت است به ارقام جذاب ٢٣ درصد به بالا رسیده است...