نباید فراموش کرد که حتی افراد با تجربه و حرفه ای نیز برای پوشش ریسک های سرمایه گذاری گاها از صندوق ها در سبد دارایی خود بهره می گیرند و این موضوع در بازارهای مالی جهان متداول و مرسوم است...

یکی از محبوب ترین ثروتمندان معاصر رابرت کیوساکی معتقد است پس انداز کردن پولی که هرروز در حال از دست دادن ارزش خود است به تنهایی کافی نیست، بلکه این سرمایه گذاری است که شما را ثروتمند می کند. از گذشته های دور و از زمانی که بشر مفهوم پول را فهمید و اقتصاد رشد کرد، مفهوم ارزش زمانی پول نیز مطرح گردید. ارزش زمانی در دهه های اخیر مورد توجه اقتصاد دانان قرار گرفت و در نهایت به عنوان یک اصل اساسی در بحث سرمایه گذاری خود را جا داد. ارزش زمانی پول به عبارت ساده بیان کننده آن است که پولی که در حال حاضر در اختیار شماست به خاطر پتانسیل درآمد زایی از همان مقدار در آینده ارزش بیشتری دارد. در کشور ایران به دلیل وجود تورم و ساختار اقتصادی، ارزش زمانی پول بیش از سایر کشورها اهمیت پیدا می کند و بهترین روش برای حفظ ارزش دارایی ها، سرمایه گذاری ست. این سرمایه گذاری بسته به میزان ریسک پذیری و دانش شخصی و همچنین شرایط اقتصاد می تواند متفاوت باشد.

باید اشاره کرد که در چنین شرایطی تخصص در حوزه های سرمایه گذاری به عنوان مهم ترین عامل محدودیت می تواند فرصت های ناب سرمایه گذاری را از اشخاص سلب کند و به همین دلیل استفاده از دانش دیگران و سپردن اختیارات سرمایه گذاری به ایشان با لحاظ اعتبار و پیشینه می تواند مفیدترین راه حل باشد.

صندوق های سرمایه گذاری ارکانی هستند که با جذب سرمایه اشخاص حقیقی و حقوقی و با تکیه به دانش و تجربه، اقدام به سرمایه گذاری کرده و از این حیث ریسک های ناشی از کاهش ارزش دارایی را به حداقل می رسانند. این در حالی ست که صندوق ها به اعتبار تضامن ایجاد شده و نظارت مناسب می توانند یکی از بهترین و جذاب ترین نوع سرمایه گذاری برای افراد بی تجربه یا کم تجربه در حوزه مالی محسوب شوند. صندوق ها با تکیه بر دانش و آگاهی خود می توانند بر حسب نوع فعالیت در دارایی های مختلف اعم از اوراق مشارکت یا بدهی، سهام، زمین و ساحتمان، سکه و سایر ابزارهای موجود سرمایه گذاری کنند و هر فرد به عنوان سرمایه گذار از محل رشد دارایی های صندوق منتفع گردد. نباید فراموش کرد که حتی افراد با تجربه و حرفه ای نیز برای پوشش ریسک های سرمایه گذاری گاها از صندوق ها در سبد دارایی خود بهره می گیرند و این موضوع در بازارهای مالی جهان متداول و مرسوم است.

صندوق ها به لحاظ نوع درآمدزایی در میان کم ریسک ترین سرمایه گذاری ها قرار می گیرند ضمن آنکه بازدهی مناسب صندوق ها از عوامل رشد و توجه در کشورهای توسعه یافته و دارای نظام مالی پیشرفته به حساب می آید و با تجربه موفق حضور صندوق ها و جذب سرمایه طی سالیان اخیر در کشورمان، این بخش تقویت و بزرگتر از قبل شده است.

در مطالب آینده با انواع صندوق ها، عوامل و ارکن اجرایی، میزان ریسک، نوع دارایی های مورد سرمایه گذاری و مقایسه داده های روزانه و بسیاری موارد دیگر در کشورمان آشنا خواهید شد