به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴، این سهم با اصلاح قیمتی مناسبی که داشت به حمایت معتبری رسیده است و به نظر می رسد بار دیگر به این حمایت خود واکنش و با برگشت روند همراه شود.