رفتار نموداری سهم طی ١ سال گذشته را داخل یک کانال نزولی محصور کردیم. طی این مدت قیمت به صورت متناوب بین خطوط کف و سقف کانال در حال نوسان بوده است. ...