برای سهامداران پیشین رعایت حد ضرر مذکور می تواند ریسک معامله را به صفر برساند و اطمینان از سود در این معامله را تضمین نماید. برای خریداران جدید...