به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴، این شرکت سرمایه گذاریهای قابل توجهی در شرکت های معدنی نموده است از سوی دیگر دارای وضعیت سود سازی مناسبی نیز بوده و از رشد اخیر بازار جامانده و پتانسیل رشد قیمتی خوبی خواهد داشت