به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴، این سهم به واسطه افزایش قیمت دلار از یک سو و رشد تقاضای محصولات از سوی دیگر در موقعیت تحول در سود سازی خود قرار گرفته است.