هفته گذشته سه سهم به کاربران ویژه معرفی شد؛ شامل لیزینگ بهمن ١۶٠ تومانی که هم اکنون در محدوده قیمتی ١۶٨ تومان در نوسان است.مس باهنر ۴۴۵ تومانی که اینک با بازدهی ١٠ درصدی در قیمت های ۴٩٠ تومان قرار گرفته و ماشین سازی اراک ٨۶ تومانی که به قیمت های بالای ١٠٠ تومان رسیده و بازدهی خوب ٢٠ درصدی برای سرمایه گذاران داشته است... سبد پیشنهادی بورس ٢۴ را دنبال کنید...