طی هفته های اخیر شاهد رشد ارزش سهم تا حوالی ۶٣٠ - ۶۴٠ تومان بودیم. در حال حاضر نماد سهم از چند روز قبل متوقف بوده است...