در چارچوب زمانی هفتگی نوسانات قیمت را کانالیزه کردیم. طی این مدت قیمت به صورت ریتمیک بین خطوط کف و سقف کانال در حال نوسان بوده است...