در هفته های قبل تحلیل نموداری سهم روی خروجی سایت قرار گرفت که از اینجا قابل مشاهده است. در آن تحلیل اشاره شد که ...