عملکرد صندوق های ذوب آهن، بانک اقتصاد نوین، بانک مسکن، آسمان آرمانی سهام و آوای ثروت کیان با کسب سود بیش از ۵ درصد....