بورس ٢۴ : می خواهیم از کاغذ پارس صحبت کنیم.سهمی که در گروه کاغذی قرار دارد ، صنعتی که یکی از پربازد ترین صنایع بازار سهام در سه ماه گذشته بوده است.بررسی ما درباره «چکاپا» نشان می دهد ، با افزایش نرخ فروش خمیر «ویرجین» در ماه های فروردین و اردیبهشت ناشی از افزایش فروش صادراتی شرکت و همچنین بهره برداری از طرح توسعه در سال مالی آتی نوید روزهای خوبی در انتظار این تک سهم کاغذی است.تحلیل بنیادی «چکاپا» را در ادامه بخوانید...