هفته گذشته سه سهم بنیادی به کاربران معرفی شد؛ شامل چدن سازان ٢۴٠ تومانی که هم اکنون در قیمت های بالای ٢۵٠ تومان در حال معامله است.کالسیمین ۵٠٠ تومانی که با بازدهی ۵ درصدی در قیمت های بالای ۵٢٠ تومان معامله می شود و «کطبس» ٣٢٠ تومانی که اکنون در محدوده٣٢۵ تومان در حال نوسان است...