وقتی بازار نوسانی است و مدت هاست که شرایط پایدار پررونقی را به خود ندیده و تنها رشد هایی مقطعی را تجربه کرده است ، منطقی است که حتما بخشی از سرمایه خود را در ابزار فاقد ریسک مثل صندوق های با درآمد ثابت یا اوراق صکوک و اجاره و از این قبیل ابزارهای فاقد ریسک متمرکز کنیم.در سبد های هفتگی بورس ٢۴ هر هفته یکی از این اوراق جذاب برای سرمایه گذاری معرفی می شود...