هفته گذشته سه سهم به کاربران ویژه معرفی شد.توکا فولاد ٩٢ تومانی که هم اکنون در قیمت های ١٠٠ تومان قرار داشته و بازدهی حدود١٠ درصدی را به همراه داشته است.مس باهنر ٣٨٠ تومانی که در قیمت های ۴۴٠ تومان شاهد بازدهی بسیار خوبی بوده است و کارخانجات مخابراتی ایران موسوم به «لکما» که در نرخ ۶۴ تومان معرفی شد و همچنان در همان محدوده در نوسان است...