اما امروز بازار را در حالی آغاز می کنیم که شرایط به نظر همانند روز کاری گذشته باشد. البته در این بین به نظر می رسد کم کم نمادهای بزرگ هم مورد توجه قرار می گیرند...