به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴، این سهم کم کم به حمایت خود نزدیک می شود با توجه به اصلاح قیمتی و تحولات بنیادی که در این سهم در حال شکل گیری است خرید سهم می تواند سودآوری خوبی داشته باشد

نام سهم

قیمت پیشنهادی خرید

هدف اول

هدف دوم

حمایت اول

حمایت دوم

میزان ریسک

توضیحات

ذوب آهن

76

72

86

96

76

70

ریسک متوسط

خرید این سهم با توجه به تحولات بنیادی به صورت دو پله ای مناسب است