پیشتر در نیمه اردیبهشت تحلیل سهم در محدوده ۴٢٠-۴٣٠ تومان قرار داده شد و خرید آن با پذیرش ریسک متوسط و بررسی دقیق تر شرایط بنیادی به فعالان پیشنهاد گردید و اکنون پس از بازدهی بیش از ٢٠ درصد، مجددا به بررسی تارگت دوم و اهداف آن خواهیم پرداخت...