زمانی بتای این صنعت منفی بود و اگرچه این روند در حال حاضر کمرنگ شده است اما به لحاظ سنتی همچنان بازار می پسندد تا در زمان بازار رکودی و یا ماه رمضان به سراغ این صنعت برود ...