نمودار آبی رنگ تغییرات ارزش دارایی را نمایان خواهد کرد وبه احتمال قوی انحراف ایجاد شده از خط قرمز رنگ،به معنای گپ ارزشی باید پر شود ...