سلام بر حسین شهید

روند قیمتی سهم از کف ۵۵٠ تومان تداعی کننده الگوی اصلاحی زیگزاگ دوبل است...