امروز دوشنبه ٣١ اردیبهشت ماه در حالی بازار را شروع می کنیم که اردیبهشت هم تمام شد! چشم روی هم گذاشتیم و دو ماه از سال رفت و در این دو ماه نه تنها بخش عمده سهامداران عایدی نصیبشان نشد بلکه ...