روز گذشته بورس تهران حقیقتا بهتر از آنچه که انتظار داشتیم ظاهر شد. نقدینگی تزریق شده به بازار هر چند قابل قیاس با دوره های رونق قبلی نیست ، با این حال اجازه اصلاح عمیق به قیمت ها را نمی دهد. از طرف دیگر نسبت P/E جذاب اغلب نمادها در کنار قرار داشتن در فصل مجامع باعث شده تا قیمت ها جای افت بیشتری نداشته باشند...