بورس ٢۴ : مهمترین سرمایه گذاری شرکت آتیه دماوند ، شرکت صنایع شیمیایی شیران است که هم بیشترین وزن را در ارزش افزوده «واتی» و هم بیشترین سود سرمایه گذاری را برای این شرکت به دنبال دارد. منتها شرکت «واتی» منحصر به این سهم نبوده و در بخش پرتفولیوی غیربورسی دارایی های ارزشمندی از جمله مجموعه «فراسا» با ۴۵٠ هکتار زمین در نزدیکی بزرگراه تهران-قزوین و مجموعه کارخانجات «پوشش» با ٨۵ هکتار زمین در نزدیکی شهر رشت در اختیار دارد. این پتانسیل و دارایی های ارزشمند فوق الذکر در صورت به فعلیت رسیدن می تواند آینده خوبی برای شرکت به نمایش بگذارد. شواهد موجود نشان می دهد مدیران «واتی» در جهت تحقق این پتانسیل ها گام بر می دارند.این تحلیل بنیادی را بخوانید...

...