امروز در آخرین شنبه از اردیبهشت ماه ، در بازارهای جهانی نفت حوالی ٧٩ دلار قیمت دارد. روی ٣١٠٠ و مس ۶٨٠٠ دارد قیمت دارند. حقیقت امر این است که پیش بینی بازار امروز تا حدود زیادی دشوار است...