هفته گذشته سه سهم به کاربران ویژه معرفی شد ؛ شامل مسکن الوند ١٧۶ تومانی که با بازدهی بسیار خوب ٩ درصدی به سطوح ١٩٢ تومانی رسیده و نهایتا با توقف نماد همراه شده است ، قند قزوین ۴٢٠ تومانی که به سطوح ۴٨۶ تومانی رسیده و جهش ١۵.٧ درصدی داشته و در نهایت دوده صنعتی پارس ٣۴۵ تومانی که به قیمت های ٣٧٧ تومانی رسیده و با ثبت حدود ١٠ درصد بازدهی به مجمع رفت...