نوسانات نموداری ٩ ماه اخیر را داخل یک کانال نزولی محصور کردیم. طی این مدت قیمت به صورت ریتمیک بین خطوط کف و سقف کانال در حال نوسان بوده است...