روز گذشته مطابق پیش بینی ها ، شاهد تشدید عرضه ها ، عرضه اغلب صفوف خرید و در نتیجه عقب نشینی نسبی قیمت ها از محدوده پیک قیمتی بودیم...