اما به سراغ گُل خواهیم رفت. گُلی که دیگر آن شادابی سابق را نداشته و برخی از گلبرگ‌هایش پژمرده شده است. گلگهر طی سال ٩۶ موفق شد رقمی بالغ بر ۴٩.١٢۶ میلیارد ریال فروش محقق کند که از این رقم ، مبلغ ۴.٣١۵ میلیارد ریال مربوط به فروش اسفند و ٣.١٠٨ میلیارد ریال مربوط به فروش فروردین ماه می باشد. گفتنی است ، کگل در فروردین ماه سال ٩٧ موفق شده از محل عرضه بیش از ...