همانگونه که مشاهده می شود فرض بر آن است که سهم در انتهای اصلاح در قالب موج E قرار دارد و با فرض شرایط کنونی محدوده ...